Smart Data People

Algemene voowaarden

Algemene Voorwaarden Data People B.V.

De algemene bepalingen van Deel A van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Data People B.V. met handelsnaam Smart Data People. Indien een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de werving & selectie van Werknemers zijn de specifieke bepalingen van Deel B tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op uitzenden en detacheren zijn de specifieke bepalingen van Deel C tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing.

DEEL A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met de Werknemer.
3. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.
4. Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, bestaande uit de navolgende zes loonelementen:
a. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Opdrachtnemer worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
d. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
e. Kostenvergoeding (voor zover Opdrachtnemer deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
5. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren.
7. Opdrachtgevertarief: Het door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
8. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Data People B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen aan de Dokstraat 475, 6541 EZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69880573. Ook bekend als Smart Data People (handelsnaam).
9. Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Opdrachtnemer.
10. Partijen: verwijzing naar Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tezamen.
11. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.
12. Werknemer: iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever.
13. Werving & selectie: de Dienst waarbij Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever kandidaten werft en selecteert, teneinde een dienstverband tot stand te brengen tussen Opdrachtgever en deze kandidaten.

Artikel 2. Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
5. Indien Opdrachtnemer bij één of meerdere overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst
1. Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Opdrachtnemer worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever de Offerte van Opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt. Indien de Opdrachtgever mondeling danwel schriftelijk een opdracht/order plaatst bij Opdrachtnemer zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekent, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht/order door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd of wanneer Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de opdracht/order.

Artikel 4. Informatieverplichting Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Opdrachtnemer en verricht Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder - maar uitdrukkelijke niet beperkt tot - alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.
2. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Opdrachtnemer deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Opdrachtnemer tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Opdrachtnemer verrichtte handelingen en verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
4. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
5. De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Opdrachtnemer het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Opdrachtnemer te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
6. Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever. De door Opdrachtnemer gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Opdrachtnemer die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Werkprocedure
1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar beleende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat) Werknemers, welke (kandidaat) Werknemers zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat) Werknemer af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat) Werknemer geen doorgang vindt.
3. Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Werknemer.
4. Indien er materialen benodigd zijn als een (lease) auto, laptop, mobiele telefoon voor de uitvoering van de werkzaamheden door de Werknemer dient de Opdrachtgever hier de Werknemer in te voorzien. De Opdrachtnemer is niet verplicht hierin de Werknemer te voorzien. 

Artikel 6. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is geworden, binnen 15 dagen na (deel)factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
2. Uitsluitend betaling aan Opdrachtnemer of aan een door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werkt bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Werknemers - onder welke titel dan ook - of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover Opdrachtnemer en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
3. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
5. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Opdrachtnemer moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente - tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt - met een minimum van € 230,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
7. Tenzij door Opdrachtnemer anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Opdrachtnemer wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen danwel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer daaraan gehoor te geven.
8. Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
9. Indien de Opdrachtgever artikel 6.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 6.7, is Opdrachtnemer gemachtigd:
a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Opdrachtnemer hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; of
b. haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10. Opdrachtnemer is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer toe te rekenen zijn.

Artikel 7. Vrees niet nakoming
1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, of ofwel de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Opdrachtnemer is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
2. Opdrachtnemer is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 8. Vervanging en beschikbaarheid
1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Werknemer door een andere Werknemer onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen bij tijdelijke verhindering van de Werknemer om de Opdracht te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeengekomen dat Opdrachtnemer tijdelijk een vervangende Werknemer ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de Terbeschikkingstelling van de vervangende Werknemer op verzoek van de Opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Werknemer in geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Werknemer hervat, een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 9. Verplichtingen en Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Opdrachtnemer.
2. Schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kan worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
3. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie;
b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
c. de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert;
d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW,
- uit hoofde van een specifieke Overeenkomst, is beperkt tot de hoogte van de laatste drie door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de bruto loonkosten van de Ter beschikking gestelde Werknemer(s) - welke bruto loonkosten Opdrachtgever één op één doorbetaalt buiten beschouwing gelaten.
- uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per aanspraak;
waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de Gelieerde Vennootschappen te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 15.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
4. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, en/of van Werknemers.
5. Alle ondergeschikten van Opdrachtnemer kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Opdrachtnemer beroepen op de bovenstaande bepalingen.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendom
1. Opdrachtnemer zal de Werknemer op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.
2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 11. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Opdrachtnemer zal op verzoek van de Opdrachtgever de Werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is geen partij bij deze overeenkomst.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Arnhem, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Overeenkomst niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende overeenkomst, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zo veel mogelijk benaderen.

DEEL B. WERVING EN SELECTIE

Artikel 13. Werving & Selectie
1. Opdrachtnemer zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte kandidaat te zoeken en te benaderen voor een functie bij Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of zij een door een Opdrachtnemer geselecteerde kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden. Opdrachtnemer is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die direct of indirect in en/of wordt veroorzaakt door de door Opdrachtnemer geleverde kandidaat.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de beslissing met een door Opdrachtnemer geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van die overeenkomst. Opdrachtnemer is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Opdrachtnemer geleverde kandidaat.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 15. Exclusiviteit
1. Indien Partijen een overeenkomst hebben gesloten op basis van exclusiviteit en Opdrachtgever trekt de opdracht tot Werving & Selectie in of beëindigt deze, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen Partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Opdrachtgever gehouden een bedrag van € 5.000, exclusief BTW, aan Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 16. Boetebeding
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht tot Werving & Selectie, een arbeidsverhouding rechtstreeks of via derden met de kandidaat aan te gaan.
2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan:
 het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Werknemer;
 het laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 het aangaan van een arbeidsverhouding door de Werknemer met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
3. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het tarief dat door Opdrachtnemer voor de opdracht tot Werving & Selectie aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

DEEL C. UITZENDEN EN DETACHEREN

Artikel 17. Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Terbeschikkingstelling
1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is een overeenkomst die wordt aangegaan voor een vaste periode;
 óf voor een bepaalbare periode;
 óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt;
2. Een Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Opdrachtgever (in de Overeenkomst genoemde) Werknemer zijn werkzaamheden laat starten.
3. Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk 1 maand voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige schriftelijke mededeling hiervan, zal de Overeenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan.
4. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
6. Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
 de andere Partij in verzuim is of;
 de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;
7. Indien Opdrachtnemer wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.
9. Indien in de arbeidsovereenkomst van de Werknemer het uitzendbeding rechtsgeldig is opgenomen, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Werknemer op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Werknemer meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Opdrachtnemer bevestigen.
10. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Opdrachtnemer de Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
11. De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.
12. Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
13. Indien Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd, krijgt de Opdrachtgever de mogelijkheid de Terbeschikkinggestelde Werknemer direct in dienst te nemen. De Opdrachtgever zal hiervoor vijfendertig procent van het nog openstaande aantal uren vermenigvuldigd met het Opdrachtgeverstarief zoals overeen is gekomen in de Overeenkomst verschuldigd zijn. Het openstaande bedrag dient in een eenmalige fee te worden voldaan aan de Opdrachtnemer.

Artikel 18. Functie en beloning
1. Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Werknemer uit te oefenen functie en alle informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning aan Opdrachtnemer, voor zover dat niet reeds was verstrekt door Opdrachtgever op grond van de voorgaande artikelen.
2. De beloning van de Werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Werknemer uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Opdrachtnemer de beloning van de Werknemer én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Opdrachtnemer verschuldigd.
4. De Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer tijdig en ieder geval direct bij het beleend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
5. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de Cao of - indien van toepassing - de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 19. Opdrachtgeverstarief
1. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen waar Werknemer aanspraak op kan maken. Over de totale door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding wordt BTW in rekening gebracht.
2. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan Werknemer verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover Werknemer hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 BW. Deze vergoedingen zullen door Opdrachtnemer één op één aan de betreffende Opdrachtgever worden doorberekend.
3. Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Opdrachtnemer de beloning van de Werknemer en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning, meegenomen.
4. Indien de Werknemer wordt vervangen door een andere Werknemer, zal de beloning ten aanzien van die andere Werknemer opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.
5. Naast het in lid 3 bedoelde geval is Opdrachtnemer in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende Cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
 als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 Jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).
6. Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.
7. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever beleend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.
8. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Opdrachtnemer. kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Opdrachtnemer zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 20. Facturatie en tijdsverantwoording
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien ofte doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording als volgt:
 middels een elektronisch online tijdregistratiesysteem vult de Werknemer de gewerkte uren in.
 Dit ingevoerde urenoverzicht kan op twee manieren worden geaccordeerd door de Opdrachtgever, te weten:
1. Er wordt een print screen van het urenoverzicht van het elektronisch online tijdregistratiesysteem gemaakt en deze worden uitgeprint. De Opdrachtgever zet zijn handtekening op deze print. De Werknemer scant deze print in en stuurt dit ter goedkeuring aan de Opdrachtnemer.
2. Er wordt een print screen van het urenoverzicht van het elektronisch online tijdregistratiesysteem gemaakt en deze wordt naar de Opdrachtgever gestuurd per email. De Opdrachtgever geeft hier per email akkoord op en de Werknemer stuurt deze email ter goedkeuring naar de Opdrachtnemer.
 De Opdrachtnemer zal na ontvangen van de hierboven genoemde goedkeuring van de klant, de uren accorderen in het elektronisch online tijdregistratiesysteem waarna het salaris van de Werknemer over de gewerkte periode (BI/Data Studenten is de periode 1 week, bij BI Professionals is de periode 1 kalendermaand) betaalbaar gesteld wordt in de bank.
3. De Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer aansluitend aan de door de Werknemer gewerkte week/maand over de geaccordeerde, zoals beschreven in lid 2 van dit artikel, tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Werknemer en dus ook de Opdrachtnemer wordt verstrekt.
4. Opdrachtgever ziet er op toe en garandeert door ondertekening of online accordering, dat op de tijdsverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.
5. Indien de Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Opdrachtnemer gerechtigd de uren en kosten vast te stellen Overeenkomstig de opgave van de Werknemer, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
6. Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

Artikel 21. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
1. De Opdrachtgever die geen urengarantie afgeeft is - onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer - ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over vier gewerkte uren aan Opdrachtnemer te voldoen indien:
 de Werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
 de Opdrachtgever de Werknemer korter dan vier uur in staat stelt de uitzendarbeid te verrichten.
2. De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Overeenkomst overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Werknemer deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van Opdrachtnemer komen.

Artikel 22. Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de Werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao.
3. Indien de Werknemer voor de uitvoering van de Overeenkomst specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Werknemer hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.
4. Er is sprake van overwerk indien de werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
5. Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Overeenkomst, tenzij dat bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk de Opdrachtnemer in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen an Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer zo tijdig mogelijk in te lichten dat Opdrachtnemer dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Werknemer.

Artikel 23. Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde 'door te lenen'; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
3. De Opdrachtgever kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Opdrachtnemer en de Werknemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de Werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd, onder de voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én indien de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer.
5. De Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
6. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Werknemer is aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten aanzien van de leden in dit artikel.
9. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 24. Opschortingsrecht
1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 De Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Werknemer niet te werk kan worden gesteld.
3. De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
4. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
5. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Opdrachtnemer, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
6. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 5 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 6 bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Opdrachtnemer door haar eigen leveranciers - om welke reden ook - niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 25. Arbeidsomstandigheden
1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. De Opdrachtgever is jegens de Werknemer en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan Opdrachtnemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5. De Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden - en Opdrachtnemer vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen en Opdrachtnemer vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Opdrachtnemer.

Artikel 26. Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Werknemer diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Werknemer is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
2. De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonlijke gegevens van de Werknemer vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. De Opdrachtgever aan wie door Opdrachtnemer een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.
5. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Opdrachtnemer wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 27. Voorkoming van discriminatie
1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Opdrachtnemer worden meegewogen.

Artikel 28. Medezeggenschap
1. De Opdrachtgever is gehouden om de Werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien de Werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Werknemers in zijn onderneming. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 29. Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk beleend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat de Werknemers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de Werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Werknemers, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de Werknemers van die onderneming.

Artikel 30. Overname Werknemers
1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan:
 het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Werknemer;
 het laten ter beschikking stellen van de betreffende Werknemer door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 het aangaan van een arbeidsverhouding door de Werknemer met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Werknemer tevens verstaan:
 de (aspirant-) Werknemer die bij Opdrachtnemer is ingeschreven;
 de (aspirant-) Werknemer die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;
 de Werknemer wiens Terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
3. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
4. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
5. De Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.
6. Indien een Werknemer door tussenkomst van Opdrachtnemer aan de mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Werknemer een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van het Opdrachtgeverstarief dat door Opdrachtnemer in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Werknemer voor de duur van 1850 uur. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Opdrachtnemer in contact is gekomen met de Werknemer.
7. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat met een Werknemer die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Werknemer 1850 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van 50% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1850 uren minus de - op basis van de Overeenkomst - reeds door de Werknemer gewerkte uren.
8. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Werknemer binnen twaalf (12) maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 50% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Werknemer van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1850 gewerkte uren minus de - op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Werknemer gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Werknemer hiertoe - rechtstreeks of via derden - heeft benaderd als wanneer de Werknemer- rechtstreeks of via derden - bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
9. Indien Opdrachtgever overeenkomstig met Opdrachtnemer een arbeidsverhouding aangaat met een Werknemer, eindigt de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

Artikel 31. Aansprakelijkheid
1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer.
2. De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.
3. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Overeenkomst als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Werknemer, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Opdrachtnemer indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
5. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Werknemer ingevolge de Overeenkomst van toepassing was over de beoogde duur van de Overeenkomst met een maximum van 3 maanden. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
6. Opdrachtnemer schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:
 Opdrachtnemer een aanvraag van Opdrachtgever om een Werknemer ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of
 de contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Werknemer; en/of
 Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, een Werknemer niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook; en/of
 Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de Werknemer zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: (lease) auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.